Ilvesjoen kyläkysely 2021

Palvelu- ja kehittämistarvekysely

Ilvesjoen kylä on mukana YTYÄkylä-hankkeessa, jonka tarkoituksena on selvittää, että miten kyläläiset haluavat Ilvesjoen kylää kehittää ja millaisia palvelutarpeita ja ideoita kyläläisiltä löytyy.

 

Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä (YTYÄkylä) -hanke

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Yhteisölähtöisellä yhteiskunnallisella yrittäjyydellä puolestaan tarkoitetaan yhteisön yhdessä toteuttamaa palvelutoimintaa, jonka mahdollinen liikevoitto käytetään yhteisön hyväksi. Hyvä esimerkki yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrityksestä Suomessa on maaseudun kyläyhdistysten organisoima ja toteuttama palvelutuotanto.

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun kyläyhdistysten ja vastaavien toimijoiden uudenlaista yhteisölähtöistä palvelutoimintaa tukemalla yhteiskunnallisen yrittäjyyden aloittamiseen, edistämiseen ja kehittämiseen liittyviä prosesseja asiasta kiinnostuneissa kylissä. Hankkeeseen on valittu 6 teemasta kiinnostunutta kylää Etelä-Pohjanmaan alueelta.

Tavoitteena on tarjota kylätoimijoille

• opastusta, koulutusta ja tietoa yrittäjyysprosessiin ja palveluiden suunnitteluun liittyen
• tukea yhteisöllisen palvelusuunnittelun ja yrittäjyysprosessin etenemistä kylien omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin perustuen
• kehittää kylien välistä vertaisoppimista ja -tukemista mahdollistamaan kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa sekä
• sitouttaa tunnistettuja sidosryhmiä tukemaan yhteisöllisiä palvelutuotannon kehittymistä ja edistämään yhteiskunnallista yrittäjyyttä alueella kumppanuuspöydän kautta.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on löytää ja tunnistaa yhteisöllisen palvelutuotannon ja yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden pullonkaulat kylän kehittämisprosessissa, etsiä ja tarjota niihin ratkaisuehdotuksia sekä tuoda hankkeen avaintuloksia ja keskeisiä havaintoja valtakunnallisesti esiin myös muiden hyödynnettäväksi ja mallinnettavaksi.

Hanke koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat

1. neljä teemallista työpajaa

• jokainen työpaja muodostaa oman kokonaisuutensa osana yhteisölähtöisen palvelutuotannon ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden prosessia. Vaikka työpajat ovat pääsääntöisesti suunnattu pilottikylille, ovat ne avoimia myös kaikille teemasta kiinnostuneille.
• Työpajojen teemoja ovat kylän tarpeiden selvittäminen, yhteisölähtöistä liiketoimintaa tukevien suunnitelmien tekeminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja yhteisölähtöisen liiketoiminnan johtaminen.

2. verkostoituminen ja vuorovaikutus

• Hankkeen tavoitteena on verkottaa omaehtoisesta palvelutuotannosta ja yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita kyliä keskenään tukemaan kylien oppimista ja tarjoamaan vertaistukea.
• Yhteistyötä tuetaan myös perustamalla hankkeeseen yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisen kumppanuuspöytä, jonka tavoitteena on toimia keskustelualustana kylien ja niiden sidosryhmien välillä.

3. hyvien esimerkkien esiintuominen

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2020–30.06.2022 ja sen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Lisätiedot:

projektipäällikkö Katja Rinne-Koski, katja.rinne-koski@helsinki.fi, 050 415 1159
vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki, merja.lahdesmaki@helsinki.fi, 050 415 1155
asiantuntija Anne Matilainen, anne.matilainen@helsinki.fi, 050 415 1156
tutkimusavustaja Ada Trogen, ada.trogen@helsinki.fi, 050 577 2673

Vieritä ylös